THẦN THÚ ĐỎ THẦN – CÔN


Trong bản cập nhật mới 14/09 lần này ra mắt Thần Thú Đỏ Thần – Côn được đột phá giới hạn từ Thần Thú Cam Thánh Côn. Nguyên liệu đột phá giới hạn cũng giống như các Thần Thú khác.

Chi tiết kỹ năng Thần – Côn được nâng cấp sau khi đột phá lên đỏ:
• Kỹ năng: Mỗi trận xóa hiệu quả Choáng, Thiêu Đốt 4 Tướng phe ta. Thi triển khi phe ta có thành viên bị tấn công dẫn đến bị Choáng, Thiêu Đốt. Mỗi lượt tối đa giải trừ 2 người. 
 Thần Côn 1 Sao: Mỗi trận xóa hiệu quả Choáng, Thiêu Đốt 4 Tướng phe ta. Thi triển khi phe ta có thành viên bị tấn công dẫn đến bị Choáng, Thiêu Đốt. Mỗi lượt tối đa giải trừ 2 người. 
 Thần Côn 2 Sao: Mỗi trận giải trừ Choáng, Thiêu Đốt cho 5 người. Mỗi trận giải trừ Suy Yếu, Áp Chế cho 2 Võ Tướng. Thi triển khi có đồng đội bị tấn công dẫn đến Suy Yếu, Áp Chế. Mỗi lượt tối đa giải trừ 1 người. 
 Thần Côn 3 Sao: Mỗi trận giải trừ Choáng, Thiêu Đốt cho 6 người, mỗi lượt tối đa giải trừ 3 người. Mỗi trận giải trừ Suy Yếu, Áp Chế cho 3 người. 
 Thần Côn 4 Sao: Mỗi trận giải trừ Choáng, Thiêu Đốt cho 7 người, mỗi lượt tối đa giải trừ 3 người. Mỗi trận giải trừ Suy Yếu, Áp Chế cho 4 người.
 Thần Côn 5 Sao: Mỗi trận giải trừ Choáng, Thiêu Đốt cho 8 người, mỗi lượt tối đa giải trừ 4 người. Mỗi trận giải trừ Suy Yếu, Áp Chế cho 5 người.