Nhiệm vụ

• Có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận Phiếu Rút Thưởng và các phần quà khác.
• Trong hoạt động, khiêu chiến hoặc càn quét Chính Tuyến, Tinh Anh, Du Ngoạn có cơ hội nhận Phiếu Rút Thưởng, tối đa 24 phiếu mỗi ngày.
*Lưu ý: Nếu Chúa công không thấy nút Nhận ở nhiệm vụ đăng nhập, Chúa công có thể thoát game và vào lại để nhận quà đăng nhập.