Tiệm hoạt động

• Có thể vào Tiệm mua Quà Ngọc Bích Hạn Giờ, đổi Nguyên Bảo, Túi Hoa Đăng và tài nguyên khác.
• Quà Ngọc Bích sẽ tạo mới ngẫu nhiên mỗi ngày.
• Tiệm Nguyên Bảo và Tiệm Đổi sẽ không tạo mới khi qua ngày.


• Rút thưởng Vũ Đài sẽ nhận được Túi Hoa Đăng, dùng đổi thưởng hiếm trong Tiệm hoạt động để nhận các vật phẩm cực kỳ giá trị như: Phá Quân-Chọn, Tứ Thần-Chọn, Hóa Hình Vũ, C.N Cam-Chọn, C.N Đỏ-Chọn, Trí Hoán Phù, Rương Tướng Đỏ, Bảo Vật Cam-Chọn, Mệnh tinh Nhật Nguyệt Tịnh Minh, Ngoại Trang Long Dược Ngọc Uyên - Triệu Vân, Rương Mệnh Tinh Đỏ, Cẩm Nang Cổ, Tham Võ Thủ Mệnh, Combo Danh Tướng Cam, Rương Chọn Thần Thú Cam, Rương Chọn Chiến Mã Cam.

• Mở bán các các Ngoại Trang mới:
Dạo Bước Ngày Xuân – Bàng Thống
Hạc Minh Cửu Thiên – Thủy Kính