Đổi Tài Nguyên

Chúa công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot.
Vật Phẩm S.Lượng Giới hạn Đổi TÀI NGUYÊN TIÊU
HAO/1 LẦN ĐỔI

Đá Luyện-Bảo
100 10 1.000.000 Bạc

Đá Luyện-Hiếm
10 5 5000 Tinh Thiết

Thần Binh Đỏ
1 3 12.000 Công Trạng

Đột Phá Đơn
500 4 5000 Uy Danh