Gói Quà Đặc Biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 9 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói Vật Phẩm bán ngày 15/04:

GÓI QUÀ NGỌC BÍCH QUÀ NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN MUA
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Lì Xì Năm Mới*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Đá Luyện-Hiếm*45
Lì Xì Năm Mới*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*6
Lì Xì Năm Mới*5

Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*30
Lì Xì Năm Mới*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Lì Xì Năm Mới*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Chu Dịch Lễ Ký Chọn*8
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Phá Quân Chọn*1
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam * 5
5 lần

Gói Vật Phẩm bán ngày 16/04:

GÓI QUÀ NGỌC BÍCH QUÀ NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN MUA
 50 Chiến Quốc Tùy Chọn*1 1
250 Rương Chọn Trân Bảo*5
Lì Xì*2
Nguyên Bảo*100
5
560 Thần Binh Cam*7
Lì Xì*3
Nguyên Bảo*200
5
800 Chiến Quốc Tùy Chọn*4
Lì Xì*5
Nguyên Bảo*300
5
1,600 Thần-Trí Hoán Phù*2
Lì Xì*10
Nguyên Bảo*600
5
2,400 Rương Chọn Trân Bảo*45
Lì Xì*15
Nguyên Bảo*1000
5
5,400 Nguyên Thạch*6
Lì Xì*30
Nguyên Bảo*2000
5
5,400 Rương Tướng Đỏ*2
Lì Xì*30
Nguyên Bảo*2000
5
5,400 Rương Chọn Thẻ Biến Hình Cam*1
Lì Xì*30
Nguyên Bảo*2000
3