Tích Lũy Tiêu

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa công tích lũy tiêu đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
Mốc Tích Lũy Phần Thưởng 
1,250 Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Rượu Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300
2,500 Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Rượu Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300
5,000 Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Hiếm*200 hoặc Kim Nghiên Đài*400 hoặc Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1
11,250 Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1
25,000 Cẩm Nang Không Sơ Hở hoặc Cẩm Nang Chiếm Ưu Thế*1 hoặc Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 hoặc Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam
 32,000 Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim hoặc Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam
60,000 Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim hoặc Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam