Đổi Tài Nguyên

Chúa Công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây:
VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN ĐỔI TÀI NGUYÊN TIÊU HAO/1 LẦN ĐỔI

Đá Luyện-Bảo
100 10 lần 1.000.000 Bạc

Đá Luyện-Hiếm
10 5 lần 5.000 Tinh Thiết

Thần Binh Đỏ
1 3 lần 12.000 Công Trạng

Đột Phá Đơn
500 4 lần 5.000 Uy Danh