Gói Quà Đặc Biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 9 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa Công có thể mua trực tiếp trong game.

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

► Gói Vật Phẩm bán ngày 19/11:

GÓI QUÀ NGỌC BÍCH QUÀ NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN MUA
Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
Thần Binh Cam*3
Kim Thu Diệp*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
Đá Luyện-Hiếm*45
Kim Thu Diệp*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
Trí Hoán Phù*5
Kim Thu Diệp*5

Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần
Rương Chọn Trân Bảo*30
Kim Thu Diệp*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
Rương Chiến Quốc*12
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
Chu Dịch Lễ Ký Chọn*8
Kim Thu Diệp*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
Chọn Cẩm Nang Đỏ*2
Kim Thu Diệp*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
Phá Quân-Chọn*1
KKim Thu Diệp*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*5
5 lần


► Gói Vật Phẩm bán ngày 20/11:

GÓI QUÀ NGỌC BÍCH QUÀ NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN MUA
Chiến Quốc Tùy Chọn*1 1 lần
Thần Binh Cam*3
Kim Thu Diệp*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 NGỌC BÍCH Thần Binh Đỏ*2
Kim Thu Diệp*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
Chiến Quốc Tùy Chọn*4
KKim Thu Diệp*5
Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 NGỌC BÍCH Thần-Trí Hoán Phù*2
Kim Thu Diệp*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*2
5 lần
Rương Chọn Trân Bảo*45
Kim Thu Diệp*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
Nguyên Thạch*6
KKim Thu Diệp*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 NGỌC BÍCH Chiến Quốc Tùy Chọn*25
Kim Thu Diệp*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 NGỌC BÍCH Rương Chọn Thẻ Biến Hình Cam*1
KKim Thu Diệp*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần