Tích Lũy Tiêu

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa Công tích lũy nạp đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
TÍCH LŨY ĐẠT MỐC PHẦN THƯỞNG
1250 Ngọc Bích
Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Rượu Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300
2500 Ngọc Bích
Nguyên Thạch*1
 hoặc Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Rượu Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300
5000 Ngọc Bích
Nguyên Thạch*1
 hoặc Đá Luyện-Hiếm*200 hoặc Kim Nghiên Đài*400 hoặc Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1
11250 Ngọc Bích
Nguyên Thạch*2
 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1
25000 Ngọc Bích
Cẩm Nang Không Sơ Hở hoặc Cẩm Nang Chiếm Ưu Thế*1 hoặc Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 hoặc Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam
32000 Ngọc Bích
Cẩm Nang Không Sơ Hở hoặc Cẩm Nang Chiếm Ưu Thế*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim
60000 Ngọc Bích
Cẩm Nang Không Sơ Hở hoặc Cẩm Nang Chiếm Ưu Thế*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim