Phó Bản Danh Tướng

• Điều kiện: Mở khi nhân vật đạt cấp 20.

• Số lần khiêu chiến: Mỗi ngày có 5 lượt khiêu chiến.

• Phần thưởng: Kinh nghiệm, bạc.

Nội dung:

    • Phó bản Chính Tuyến bao gồm 120 hồi, mỗi hồi có 5 ải được chia làm 3 loại: lục-tím-cam.


  • Mỗi ải chỉ được khiêu chiến một lần trong ngày, vượt thành công lần đầu sẽ nhận được phần thưởng Nguyên Bảo,Tướng Hồn và mở ải tiếp theo, vượt ải thất bại có thể khiêu chiến lại và không mất số lần khiêu chiến.

  • Mỗi ngày sẽ làm mới sau khi qua ngày mới (4:00 AM).