Tính năng Chiêu Mộ

• Điều kiện: Không yêu cầu.

• Số lần chiêu mộ: không giới hạn.

Nội dung:


• Nhấp vào biểu tượng Chiêu Mộ để mở giao diện Chiêu Mộ Tướng.

• Sử dụng Chiêu Mộ Bảng hoặc Chiêu Hiền Bản để chiêu mộ Tướng:

         - Sử dụng Chiêu Mộ Bảng để chiêu mộ Chiến Tướng sẽ nhận được Bạc, Điểm Chiêu Mộ và có cơ hội nhận Tướng Lục-Lam-Tím-Cam.

         - Sử dụng Chiêu Hiền Bảng hoặc 300NB để chiêu mộ Danh Tướng sẽ nhận được Bạc, Điểm Chiêu Mộ và có cơ hội nhận Tướng Lam-Tím-Cam-Đỏ.

         - Sử dụng 10 Chiêu Hiền Bảng hoặc 2800NB để chiêu mộ Danh Tướngx10 sẽ nhận được Bạc, Điểm Chiêu Mộ và có cơ hội nhận Tướng Lam-Tím-Cam-Đỏ.

• Khi điểm chiêu mộ đạt được 3 mốc 400-800-1200 có thể quy đổi điểm thành 1 Tướng Cam hoặc Tím  tự chọn.

• Có thể xem trước xem sách Tướng có thể chiêu mộ được thông qua biểu tượng Đồ Giám.

• Mỗi ngày sẽ có 5 lần chiêu mộ Chiến Tướng và 1 lần chiêu mộ Danh Tướng miễn phí (4:00 AM sẽ tái lập số lần miễn phí).

Đồ Giám

Giao Diện Chiêu Mộ

Quà tự chọn Tướng