Tính năng Đột Phá Giới Hạn Tướng

• Điều kiện: Mở khi tướng đạt cấp đột phá +8.
• Nguyên liệu: Bạc, rượu Đỗ Khang, Đột Phá Đơn, Xuân Thu, Chiến Quốc, Tướng.

Nội Dung

• Khi tướng đạt đến cấp đột phá +8 có thể tiến hành đột phá giới hạn tướng Cam thành Đỏ.

• Có thể xem tại đồ giám bể biết tướng có thể đột phá giới hạn từ Tướng Cam thành Tướng Đỏ.

• Có tổng cộng 3 lần đột phá giới hạn. Tướng sau khi đột phá giới hạn sẽ nâng phẩm chất lên thành Tướng Đỏ và tăng cao chỉ số thuộc tính cũng như thiên phú tướng.

• Nguyên liệu để đột phá giới hạn tướng có thể tìm trong Phó Bản, Sự Kiện.


Tướng Hoa Đà sau khi đã đột phá giới hạn thành Tướng Đỏ


Chỉ số thuộc tính tướng tăng cao sau khi đột phá giới hạn