Tính năng Thẻ Biến Hình

• Điều Kiện: Người chơi đạt cấp 65

Nội dung:

    • Khi nhân vật đạt cấp 65 sẽ mở biểu tượng Thẻ Biến Hình trong giao diện Trận Hình của nhân vật chính.

    • Nhân vật chính khi được trang bị Thẻ Biến Hình sẽ thay đổi hình dạng và kỹ năng (sẽ kích hoạt luôn kỹ năng hợp kích nếu đủ điều kiện). Đồng thời, sử dụng thẻ biến hình cũng tăng cao lực chiến và thuộc tính cho nhân vật.

    • Ngoài ra, có thể sử dụng thẻ biến hình để biến thân thành tướng trùng với tướng đã xuất hiện trong Trận Hình


Có thể biến thân thành Tướng Giả Hủ dù đã có tướng Giả Hủ trong trận hình

  • Thẻ biến hình có thể tìm thấy trong Tiệm Quân Đoàn, và các sự kiện.