Tính năng Thức Tỉnh Tướng

• Điều Kiện: Mở khi nhân vật đạt cấp 85 và cấp tướng đạt cấp 85.

• Nguyên liệu: Bạc, Thức Tỉnh Đơn, Tướng.

Nội dung:

  • Khi tướng đạt đến cấp độ 85 có thể thức tỉnh tướng. Có tổng cộng 5 sao, mỗi sao sẽ có 10 cấp độ thức tỉnh.

  • Thức tỉnh tướng sẽ tăng cao chỉ số thuộc tính tướng và kích hoạt thức tỉnh thiên phú.

  • Nguyên liệu Thức Tỉnh Đơn có thể tìm thấy qua cửa hàng Thức Tỉnh, Phó Bản Tinh Anh.

  • Nguyên liệu Tướng có thể thông qua tính năng chiêu mộ.