Cấp lẩu quân đoàn

• Khi Quân đoàn đạt được đến cấp Lẩu nhất định thì tất cả thành viên trong Quân đoàn sẽ nhận được phần thưởng cấp Lẩu theo quy định. Đặc biệt nhận Rương Mệnh Tinh Yến Tiệc Tự Chọn khi đạt Lẩu cấp 10.
• Những thành viên vào Quân đoàn sau khi cấp Lẩu của Quân đoàn lên cấp sẽ không nhận được thưởng Cấp Lẩu.
Ví dụ: Chúa công vào Quân đoàn sau khi Cấp Lẩu Quân Đoàn đạt cấp 3 thì Chúa công sẽ không được nhận thưởng Cấp Lẩu ở các cấp 1, 2, 3.