Đạo cụ Sôi Động


• Chúa công có thể góp đạo cụ Sôi Động để tăng cấp Sôi Động Đại Tiệc.
• Cấp Sôi Động có thể được tăng bởi nhiều thành viên.
• Sau khi tăng cấp Sôi Động, thành viên Quân Đoàn góp thức ăn, Đại Tiệc sẽ nhận EXP cộng thêm tướng ứng với cấp.
Cấp Sôi Động Đạo Cụ cần EXP cộng thêm
1 1 10%
2 2 25%
3 3 40%
4 4 50%


• Chúa công góp đạo cụ Sôi Động cũng được nhận thưởng Công Trạng. Công Trạng này cũng sẽ tính vào số lượng Công Trạng cần để mở khóa trong Tiệm Đổi.
• Cấp Sôi Động được tính cho Quân Đoàn, vì vậy các trường hợp sau sẽ không gây mất cấp Sôi Động:
   ¤ Người góp Đạo Cụ Sôi Động rời khỏi Quân Đoàn
   ¤ Quân Đoàn vào Đại Tiệc Liên Server
   ¤ Có thành viên mới gia nhập Quân Đoàn
   ¤ Thành viên cũ rời xong quay lại Quân Đoàn
Gói Đạo Cụ Sôi Động sẽ được bán tại webpay (không có trong IAP).