Đổi Tài Nguyên

Chúa Công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây:

VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
GIỚI HẠN ĐỔI
TÀI NGUYÊN TIÊU HAO/1 LẦN ĐỔI
Đá Luyện-Bảo
100
10 lần
1.000.000 Bạc
Đá Luyện-Hiếm
10
5 lần
5.000 Tinh Thiết
Thần Binh Đỏ
1
3 lần
12.000 Công Trạng
Đột Phá Đơn
500
4 lần
5.000 Uy Danh