Gói Quà Đặc Biệt

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 12 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa Công có thể mua trực tiếp trong game.

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

► Gói Vật Phẩm bán ngày 08/09:

GÓI QUÀ NGỌC BÍCH QUÀ NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN MUA SERVER
Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
Thần Binh Cam*4
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Nguyên Bảo*100
5 lần All
Đá Luyện-Hiếm*55
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
Trí Hoán Phù*5
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần All
Rương Chọn Trân Bảo*30
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Nguyên Bảo*600
5 lần All
Rương Chiến Quốc*12
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
Phá Quân Chọn*1
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*5
2 lần S448-S465
Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S448-S465
Nguyên Thạch*6
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần S354-S447
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S354-S447
Combo Danh Tướng Tím*1
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần S1-S353
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S1-S353


► Gói Vật Phẩm bán ngày 09/09:

GÓI QUÀ NGỌC BÍCH QUÀ NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN MUA SERVER
Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
Trí Hoán Phù*3
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Nguyên Bảo*100
5 lần All
Thần Binh Cam*8
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
Rương Chọn Trân Bảo*15
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Nguyên Bảo*300
5 lần All
Thần Trí Hoán Phù*4
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
Rương Chọn Trân Bảo*45
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
Rương Chiến Quốc*30
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần S448-S465
Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S448-S465
Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần S354-S447
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S354-S447
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần S1-S353
Combo Danh Tướng Tím*1
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S1-S353


► Gói Vật Phẩm bán ngày 10/09:

GÓI QUÀ NGỌC BÍCH QUÀ NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN MUA SERVER
Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
Thần Binh Cam*4
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Nguyên Bảo*100
5 lần All
Trí Hoán Phù*4
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
Rương Chiến Quốc*4
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1
5 lần All
Thần Trí Hoán Phù*4
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*3
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
Rương Chọn Trân Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*5
2 lần S448-S465
Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*5
3 lần S448-S465
Rương Chọn Trân Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần S354-S447
Rương Chiến Quốc*30
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S354-S447
Nguyên Thạch*6
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần S1-S353
Rương Chọn Trân Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
3 lần S1-S353