Đá Ngọc

TL Hồn-Linh Tê: Sau khi dùng kỹ năng, khiến sát thương trực tiếp của tướng cùng phe trong phe ta tăng 10%, duy trì 1 lượt (Tối đa có thể cộng dồn 5 tầng).


• HV Kim-Bào Trạch:
Với mỗi tướng cùng phe trong phe ta, sát thương trực tiếp phải chịu giảm 5%. Nếu kẻ tấn công thuộc cùng phe với bản thân, sát thương trực tiếp phải chịu giảm thêm 15%.