Tướng Hán - Phụng Nghi Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Vì cứu Hán triều đã dùng mỹ nhân kế ly gián Đổng Trác và Lữ Bố, tiêu diệt được ác tặc Đổng Trác.


♦ Kỹ Năng:
Múa: Điêu Thuyền nhận Ngự Giáp bằng 36% HP tối đa của bản thân, hồi 4 điểm Nộ Khí.
Hữu Phụng Lai Nghi: Khi dùng kỹ năng, 50% khiến toàn bộ phe địch nhận 1 tầng [Dụ Hoặc] và 50% giúp toàn bộ phe ta nhận 1 tầng [Nhiệt Huyết], duy trì đến khi chiến đấu kết thúc.
  - [Dụ Hoặc]: Trước khi hành động, nếu Nộ Khí dưới 4 điểm sẽ không thể hành động. Sau khi kích hoạt sẽ xóa 1 tầng [Dụ Hoặc], tối đa có thể cộng dồn 5 tầng.
  - [Nhiệt Huyết]: Trước khi hành động, nếu Nộ Khí dưới 4 điểm sẽ hồi đến 4 điểm. Sau khi kích hoạt sẽ xóa 1 tầng [Nhiệt Huyết], tối đa có thể cộng dồn 5 tầng.
• Phi Thăng 0: Khi trong trận có nhân vật kích hoạt hiệu quả [Dụ Hoặc], [Nhiệt Huyết] trên người, Điêu Thuyền có xác suất 10% được hành động thêm 1 lần.
Phi Thăng 1 - Nghiên Ngả: Mỗi tầng [Dụ Hoặc] sẽ khiến tướng địch mất Ngự Giáp bằng 5% HP tối đa của bản thân. Mỗi tầng [Nhiệt Huyết] sẽ khiến tướng phe ta tăng Ngự Giáp bằng 5% HP tối đa của bản thân. Toàn phe ta HP tăng 20%, tấn công tăng 12%.
Phi Thăng 2 - Duyên Dáng: Mỗi tầng [Dụ Hoặc] sẽ khiến tướng địch giảm 10% sát thương trực tiếp gây ra. Mỗi tầng [Nhiệt Huyết] sẽ khiến tướng phe ta tăng 10% sát thương trực tiếp gây ra.
Phi Thăng 3 - Dung mạo xinh đẹp: Khi bị tấn công, có xác suất 20% kích hoạt [Ẩn Mình]. Kích hoạt [Ẩn Mình] sẽ tốn 50% Nộ Khí, có xác suất 50% khiến toàn phe địch nhận 1 tầng [Dụ Hoặc], có xác suất 50% khiến toàn phe ta nhận 1 tầng [Nhiệt Huyết].
  - [Ẩn Mình]: Miễn dịch sát thương lần này.

♦ Biến Trận:
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi Phe Phụng Nghi Điêu Thuyền để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của Phụng Nghi Điêu Thuyền. Phe mặc định ban đầu là phe Hán. Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm Biến Trận.

Ngụy: Khi tướng phe ta kích hoạt hiệu quả [Nhiệt Huyết], Điêu Thuyền sẽ giúp tăng thêm 1 điểm Nộ Khí.
Thục: Khi tướng Thục của phe ta thực hiện Truy Kích, sát thương tăng 12%.
Ngô: Khi bị tướng mang hiệu quả Thiêu Đốt tấn công, sát thương phải chịu giảm 36%.
Quần: Khi tướng địch kích hoạt hiệu quả [Dụ Hoặc], Điêu Thuyền sẽ gây giảm thêm 1 điểm Nộ Khí.
Tấn: Với mỗi trạng thái bất lợi trên người kẻ địch (Mệt Mỏi, Khiêu Khích, Phụ Cốt, Hỗn Loạn), Điêu Thuyền tăng thêm 3% xác suất [Ẩn Mình]. Kích hoạt [Ẩn Mình] sẽ tốn 50% Nộ Khí.
Hán: Khi trong trận có nhân vật kích hoạt hiệu quả [Dụ Hoặc], [Nhiệt Huyết] trên người, Điêu Thuyền có xác suất 10% được hành động thêm 1 lần.

♦ Thần Binh:
Kim Liên Châu: Khi kích hoạt hiệu quả [Dụ Hoặc], bản thân hồi 1 điểm Nộ Khí. Khi kích hoạt hiệu quả [Nhiệt Huyết], bản thân hồi 1 điểm Nộ Khí.

♦ Sổ Tướng:
• Sinh lực Thượng (HP +40%): Đổng Trác
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Hạ Hầu Đôn
• Công Trung (Công +52%): Chu Du - Tiểu Kiều
• Phòng Trung (Phòng +80%): Gia Cát Lượng - Trương Phi
• Sinh lực Hạ (HP +105%): Tả Từ - Vu Cát
• Công Hạ (Công +80%): Tư Mã Ý - Quách Gia
• Sinh lực Thiên (HP +120%): Tôn Cơ
• Công Thiên (Công +105%): Đổng Bạch
• Phòng Địa (Phòng +155%): Mã Văn Lộc
• Sinh lực Địa (HP +120%): Tử Thượng
• Ngự giáp Nhân (Ngự Giáp +18%): Lưu Linh
• Tăng ST Nhân (Buff ST +18%): Giả Nam Phong - Lý Tú

♦ Kích Duyên:
• Phụng Nghi Điêu Thuyền - Lữ Bố: Công +24%
• Phụng Nghi Điêu Thuyền - Lục Châu: Công +28%
• Phụng Nghi Điêu Thuyền - Dương Cổ: HP +24%
• Phụng Nghi Điêu Thuyền - Tuân Quán: HP +28%
• Phụng Nghi Điêu Thuyền - Võ Thánh Quan Vũ - Lục Cơ - Tư Mã Viêm - Phan An: Công +24%, HP +24%