Thần Thú Đỏ - Tịch Tà

Tịch Tà là biểu tượng xua đuổi tà ma, thú dữ, những điều xấu xa. Còn được gọi là Tì Hưu và được coi như thần thú thu hút tiền tài.
Bậc
Thần Thú Tịch Tà
Đá Tăng Sao
Bạc
Cấp yêu cầu
3 lên 4
1
6800
360 vạn
100
4 lên 5
1
13600
720 vạn
100

♦ Chi tiết kỹ năng Tịch Tà:
Tịch Tà 3 Sao (Tiếc Tiền 1): Khi bắt đầu lượt số lẻ, gây cho toàn phe địch hiệu quả Tiếc Tiền, duy trì 1 lượt. Mục tiêu trúng Tiếc Tiền mỗi lần chịu sát thương trực tiếp sẽ cộng dồn hiệu quả [Khắc Kiệm], tối đa cộng dồn 5 tầng.
  - [Khắc Kiệm] cộng dồn đến khi kết thúc lượt sẽ bộc phát, tùy theo số tầng Khắc Kiệm đã cộng dồn, khiến mục tiêu chịu sát thương bằng 1%/3%/7%/15%/31% HP tối đa.
Tịch Tà 4 Sao (Tiếc Tiền 2): [Khắc Kiệm] bộc phát sát thương, tăng đến mức bằng 2%/6%/14%/30%/62% HP tối đa của mục tiêu.
Tịch Tà 5 Sao (Tiếc Tiền 3): Nếu nhân vật đã cộng dồn 5 tầng [Khắc Kiệm] trong lượt này, khi bắt đầu lượt kế, nhân vật đó sẽ nhận được hiệu quả Tiếc Tiền lần nữa, duy trì 1 lượt.

♦ Cách sở hữu Tịch Tà:
Ở bản cập nhật hiện tại, các Chúa công có thể sở hữu Tịch Tà thông qua tính năng Kỳ Linh khi nhân vật đạt cấp độ 100 và máy chủ đã mở 85 ngày trở lên. Các Chúa công bấm vào Đổi  → Sau đó chọn đổi sang Tịch Tà.

Chúa công tham gia tính năng sẽ ngẫu nhiên nhận được Mảnh Thần Thú Đỏ - Tịch Tà, Mảnh Thần Thú Cam, Hơi Thở Thánh Linh (dùng để đổi Thần thú Đỏ trong tiệm Kỳ Linh), Thần Thú-Tinh (dùng để đổi Thần thú Cam trong tiệm Kỳ Linh). Đặc biệt, Chúa công còn có cơ hội sở hữu ngay 1 Thần Thú Đỏ Tịch Tà 3 sao.

♦ Cách thao tác:
• Trước tiên chọn [Hồ Lô Linh Bảo] hoặc [Hồ Lô Tử Kim].
• Sau đó chọn góc độ và cường độ, sau khi xác định thả ra là có thể ném hồ lô.
• Hồ Lô Linh Bảo sẽ tốn 320 Ngọc Bích cho 1 lần ném (mỗi 2 ngày sẽ được nhận miễn phí 1 lần ném).
• Hồ Lô Tử Kim sẽ tốn 1500 Ngọc Bích cho 5 lần ném.

♦ Tạo mới Kho Thưởng:
Chúa công có thể tạo mới để điều chỉnh phần thưởng Thần thú Cam thông qua nút Tạo Mới với giá là 200 KNB cho 1 lần tạo mới.


♦ Tiệm Kỳ Linh: