Danh Tướng - Lã Bất Vi

♦ Tiểu sử:
Lã Bất Vi là thừa tướng nước Tần thời Chiến Quốc. Khi còn trẻ kinh doanh ở Dương Địch, nghênh lập thái tử Doanh Chính nên sau được bái làm tướng bang, tôn xưng làm trọng phụ. Bộ Lã Thị Xuân Thu do ông biên soạn đã tập hợp các học thuyết các phái thời Tiên Tần, sử gọi là Tạp Gia.


♦ Kỹ Năng:
Lã Bất Vi: Khi lượt này bị cùng một tướng tấn công, mỗi bị tấn công thêm một lần, sát thương bản thân phải chịu giảm 18%.
Lã Bất Vi - Vũ Khí: Khi lượt này bị cùng một tướng tấn công, mỗi bị tấn công thêm một lần, sát thương bản thân phải chịu giảm 27%.
Lã Bất Vi - Thức Tỉnh: Khi lượt này bị cùng một tướng tấn công, mỗi bị tấn công thêm một lần, sát thương bản thân phải chịu giảm 27%. Khi bị tướng tấn công, có xác suất 20% khiến kẻ tấn công trúng hiệu quả [Nghi Tâm], duy trì 1 lượt. (Tướng trúng [Nghi Tâm] sẽ bị mất lượt hành động kế tiếp).

♦ Vũ Khí:
Lã Thị Xuân Thu: Khi lượt này bị cùng một tướng tấn công, mỗi bị tấn công thêm một lần, sát thương bản thân phải chịu giảm 18%.

♦ Thức Tỉnh Danh Tướng:
• Kinh Kha + Kinh Long Nhẫn: Giúp tăng thêm 5% sát thương
• Hàn Tín + Hàn Ngân Thương: Giúp tăng thêm 5% tấn công
• Trương Lương + Lăng Hư Bút: Giúp tăng thêm 5% giảm sát thương