Trang bị phẩm Kim – Cửu Tiêu

♦ Cách nhận: Đổi trong Tiệm Riêng của sự kiện Đại Tiệc.
♦ Thông tin chi tiết:
Trang bị gồm 4 món:
Cửu Tiêu-Lôi Đình Nộ (Vũ Khí)

Cửu Tiêu-Bách Chiến (Giáp)

Cửu Tiêu-Vân Nguyệt (Nón)

Cửu Tiêu-Băng Thiết (Giày)

Kích hoạt chỉ số theo bộ trang bị như sau:
• 2 món: Công +6000, HP +45000.
• 3 món: Buff ST +15%, Giảm ST +15%, Chống Đỡ +15%.
• 4 món: Mỗi lần kích hoạt Chống Đỡ, sẽ khấu trừ 18% Ngự Giáp của kẻ tấn công. (Chống Đỡ: có thể chống đỡ sát thương gián tiếp gây ra bởi tướng địch).

♦ Tính năng Thần Luyện:
Thần Luyện cần tốn nguyên liệu: Bạc, trang bị Bát Hoang theo vị trí tương ứng, Lễ Ký và Chu Dịch.
Vũ khí sau khi Thần luyện: Tấn công tăng 30% và mở thêm ô khảm đá ngọc thứ 5.

Giáp sau khi Thần luyện: Vật phòng tăng 30% và mở thêm ô khảm đá ngọc thứ 5.

Nón sau khi Thần luyện: Pháp phòng tăng 30% và mở thêm ô khảm đá ngọc thứ 5.

Giày sau khi Thần luyện: HP tăng 30% và mở thêm ô khảm đá ngọc thứ 5.