Đổi Nguyên Bảo

Chúa công có thể dùng Nguyên Bảo đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây trong xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Vật phẩm Số lượng Số lần Nguyên Bảo cần

C.N Cam Tùy Chọn
1 1 lần 3000

Giao Minh Đăng
1 1 lần 1500

Chiêm Tinh Bàn
1 20 lần 200

Xuyên Tâm Tiễn
1 20 lần 200

Dây Bắt Ngựa
1 20 lần 200

Huyền Bát Quái
1 20 lần 100

Thần Binh Đỏ
1 5 lần 1200

Thần Binh Cam
1 5 lần 500

Đá Thần Binh
1000 2 lần 1000

Xuân Thu
1 10 lần 900

Chiến Quốc
1 10 lần 900

Rương Mảnh Tướng Đỏ
5 10 lần 400

Trí Hoán Phù
1 5 lần 1000

Chu Dịch
1 1 lần 2700

Lễ Ký
1 1 lần 2700
*Lưu ý: Server trên 120 ngày không thể đổi Xuân Thu, Chiến Quốc.