Tích lũy tiêu

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa công tích lũy tiêu đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
Ngọc Bích
Thưởng 
Số lượng 
1250
Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*50 hoặc Mảnh Phá Quân*15 hoặc Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300
1
2500
Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*100 hoặc Mảnh Phá Quân*35 hoặc Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300
1
5000
Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Hiếm*200 hoặc Kim Nghiên Đài*400 hoặc Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1
1
11,250
Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ Chọn*1 hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 hoặc Bộ Tứ Thần-Chọn*1
1
25,000
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1, Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ-Chọn*1 hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 hoặc Rương Chọn Thẻ B.Hình Cam*1
1
32,000
C.Nang Kim-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc Thẻ B.Hình Cam-Chọn*1 hoặc Danh Tướng Cam-Chọn*1
1
60,000
C.N Triệu Hồi Ngọc*1, C.Nang Kim-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc Thẻ B.Hình Cam-Chọn*1 hoặc Vũ Khí Cam-Chọn*1
1
85,000
C.Nang Ngọc-Túi Cố Gắng Chống Chọi*1, C.N Tàn Sát-Ngọc*1, C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Danh Tướng Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc C.Nang Kim-Chọn*1
1
100,000 C.N Ngọc-Túi Lá Liễu, C.N Hào Hiệp-Ngọc*1, Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 hoặc C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Vũ Khí Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc C.Nang Kim-Chọn*1 1