Gói quà đặc biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 9 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 03/12:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Quà May Mắn*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Quà May Mắn*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*6
Quà May Mắn*5

Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*30
Quà May Mắn*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Quà May Mắn*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Tướng Đỏ-Chọn*2
Quà May Mắn*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ-Chọn*2
Quà May Mắn*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tứ Thần Chọn*1
Quà May Mắn*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần

Gói vật phẩm bán ngày 04/12:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*1
1 lần
250 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*5
Quà May Mắn*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*7
Quà May Mắn*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*4
Quà May Mắn*5
Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Thần-Trí Hoán Phù*2
Quà May Mắn*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*45
Quà May Mắn*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Quà May Mắn*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*25
Quà May Mắn*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Thẻ Biến Hình Cam*1
Quà May Mắn*30

Nguyên Bảo*2000
3 lần