Đổi tài nguyên

Chúa công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot.
Vật phẩm Số lần Tài nguyên tiêu hao
Đá Luyện-Bảo*100 10 Bạc*1,000,000
Đá Luyện-Hiếm*10 5 Tinh Thiết*5000
Thần Binh Đỏ*1 3 Công Trạng*12,000
Đột Phá Đơn*500 4 Uy Danh*5000