Đại thiên mật cảnh

♦ Quy tắc Đại Thiên Bí Cảnh
• Chúa công tốn 1 Chìa Đại Thiên vào 1 lần ải tương ứng, Chìa Đại Thiên khác nhau sẽ vào ải khác nhau.
• Thông qua Quà Hạn Giờ, Thám Hiểm Linh Vực để nhận Chìa Đại Thiên.
• Chương 2-3 của hoạt động Đại Thiên Bí Cảnh sẽ mở ở giai đoạn 2-3.

• Thời gian tính năng kết thúc hoặc thời gian ải thám hiểm kết thúc, sẽ tổng kết ải hiện đang thám hiểm, và gửi tối đa 4 ô đạo cụ sau khi tổng kết qua Thư cho Chúa công.
• Sau khi Chúa công bắt đầu thám hiểm có 4 giờ thám hiểm, quá giờ sẽ tổng kết tối đa 4 ô đạo cụ trong hành trang, và gửi Thư thưởng sau khi tổng kết cho Chúa công.

♦ Quy tắc Thám Hiểm
• Sau khi bắt đầu Thám hiểm, sẽ duy trì 4 giờ, nếu quá giờ sẽ tổng kết đạo cụ trong tối đa 4 ô Hành trang, phần thưởng sau khi kết toán sẽ được gửi qua Thư.
• Mỗi lần di chuyển tốn 5 điểm Bước Chân, Bước Chân rất quan trọng, Chúa công có thể mua đạo cụ tiếp tế cho lần thám hiểm sau trong Đạo Cụ Thám Hiểm.
• Trong quá trình Thám hiểm nhận một số đạo cụ sẽ cho vào Hành trang, không trực tiếp cho vào Túi của Chúa công.
• Hành trang dung lượng có hạn, nếu Đạo Cụ Thám Hiểm trong Hành trang vượt quá dung lượng phải bỏ bớt một số đạo cụ.
• Khi kết thúc Thám hiểm sẽ tổng kết tất cả đạo cụ trong Hành trang và nhận thưởng lần đầu; giữa chừng bỏ cuộc sẽ nhận tối đa 4 ô đạo cụ trong Hành trang để tổng kết.
• Khi Thám hiểm thì Chúa công sẽ gặp các loại sự kiện, sự kiện khác nhau thì kết quả tương tác khác nhau.
• Nếu Thám hiểm qua cùng một ải, thì bản đồ nhỏ sẽ ghi nhận vị trí của một số sự kiện.