Điểm danh 7 ngày

• Trong suốt thời gian diễn ra event, chỉ cần đăng nhập đủ 7 ngày, Chúa công có thể nhận được 1 combo tướng Liệt Hỏa Tào Diễm Binh cùng Thần Binh.
• Nếu Chúa công bỏ lỡ điểm danh hoàn toàn có thể dùng Nguyên Bảo để điểm danh bù.