Trấn Hồn Nhai


♦ Thời gian:
ngày 20/08 - 04/10

♦ Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 5 ở mọi server

Event Liên Kết Trấn Hồn Nhai sẽ diễn ra trong 3 đợt:

Đợt 1 từ 20/08 - 04/09: sẽ mở thưởng tướng Tào Diễm Binh và Thần Thú Ác Lai Điển Vi

Đợt 2 từ 05/09 - 18/09: sẽ mở thưởng tướng Tào Huyền Lượng và Thần Thú Thiên La Đường Lưu Vũ

Đợt 3 từ 19/09 - 04/10: sẽ mở thưởng cả 2 Tướng và 2 Thần Thú trong event