Đổi nguyên bảo

Chúa công có thể dùng Nguyên Bảo đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây trong xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Vật phẩm Số lượng Số lần đổi Nguyên Bảo cần
C.N Cam Tùy Chọn 1 1 lần 3000
Giao Minh Đăng 1 1 lần 1500
Chiêm Tinh Bàn 1 20 lần 200
Xuyên Tâm Tiễn 1 20 lần 200
Dây Bắt Ngựa 1 20 lần 200
Huyền Bát Quái 1 20 lần 100
Thần Binh Đỏ 1 5 lần 1200
Thần Binh Cam 1 5 lần 500
Đá Thần Binh 1000 2 lần 1000
Xuân Thu 1 10 lần 900
Chiến Quốc 1 10 lần 900
Rương Mảnh Tướng Đỏ 5 10 lần 400
Trí Hoán Phù 1 5 lần 1000
Chu Dịch 1 2 lần 2700
Lễ Ký 1 2 lần 2700