Gói quà đặc biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có các Gói Quà Đặc Biệt tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 20/11:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Thần Tài Nguyên Bảo*8
Dưa Ướp Lạnh*1
1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Dưa Ướp Lạnh*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Dưa Ướp Lạnh*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*6
Dưa Ướp Lạnh*5

Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*30
Dưa Ướp Lạnh*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Chiến Mã May Mắn*2
Dưa Ướp Lạnh*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
4800 Ngọc Bích Biến Thân Cam Nữ May Mắn*1
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5390 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5410 Ngọc Bích Hồ Lô Linh Bảo*20
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
4500 Ngọc Bích Danh Tướng May Mắn*1
Dưa Ướp Lạnh*25
Nguyên Bảo*2222
5 lần

Gói vật phẩm bán ngày 21/11:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*1
Dưa Ướp Lạnh*1
1 lần
250 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*5
Dưa Ướp Lạnh*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*7
Dưa Ướp Lạnh*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Bảo Vật Cam-Chọn*2
Dưa Ướp Lạnh*5
Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Đá Luyện-Hiếm*140
Dưa Ướp Lạnh*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*45
Dưa Ướp Lạnh*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5380 Ngọc Bích Thần Binh H.Kim*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5390 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*105
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Dưa Ướp Lạnh*30

Nguyên Bảo*2000
2 lần
20110 Ngọc Bích Danh Tướng Cam May Mắn*1
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
Dưa Ướp Lạnh*120
Nguyên Bảo*10000
2 lần