EVENT 14 NGÀY ĐẦU SERVER SAU UPDATE

Tin tức |

♦ Thay đổi gói ưu đãi bán bằng Ngọc Bích:
Ngày
BAN ĐẦU THAY ĐỔI
Vật phẩm
Ngọc Bích
Vật phẩm
Ngọc Bích
Ngày 8
Chiêu Hiền*10 + Bạc*300.000
750
Chiêu Hiền*20 + Bạc*300.000
750
Đá Luyện Bảo*300 + Bạc*100.000
250
Thể Lực Đơn*5 + Tinh Lực Đơn*5
250
Bảo Vật Cam*1 + NB*200
600
Bảo Vật Cam*1 + NB*200
400
Ngày 9
Đá Thần Binh*1000 + Bạc*100.000 
250
Đá Thần Binh*1000 + Lệnh Tạo Mới*10
250
Thần Binh Cam*4 + NB*200
600
Thần Binh Cam*2 + Thần Binh Cam-Chọn*1 + NB*200
600
Thần Binh Đỏ*2 + NB*250
700
Thần Binh Đỏ*3 + NB*400
700
Ngày 10
Xuyên Tâm Tiễn*20 + Bạc*300.000
750
Xuyên Tâm Tiễn*20 + Bạc*300.000
750
Đá Luyện Cao*40 + Bạc*100.000
250
Đá Luyện Cao*40 + Bạc*100.000
250
Cẩm Nang Cam Chọn*1 + NB*300
1000
C.Nang Cam Chọn*1 + Rương Cẩm Nang*2 + NB*300
1000
Ngày 11
Chiêu Hiền*10 + Bạc*300.000
750
Chiêu Hiền*20 + Bạc*300.000
750
Kim Nghiên Đài*40 + Bạc*100.000
250
Thanh Sương Cam-Chọn*2
700
Bảo Vật Cam*1 + NB*200
600
Bảo Vật Cam*1 + NB*200
400
Ngày 12
Đá Thần Binh*1000 + Bạc*100.000
250
Đá Thần Binh*1000 + Lệnh Tạo Mới*10
250
Thần Binh Cam*4 + NB*200
600
Thần Binh Cam*2 + Thần Binh Cam-Chọn*1 + NB*200
600
Thần Binh Đỏ*2 + NB*250
700
Đá Luyện Bảo*300 + NB*200
250
Ngày 13
Chiêu Hiền*10 + Bạc*300.000
750
Chiêu Hiền*20 + Bạc*300.000
750
Kim Nghiên Đài*40 + Bạc*100.000
250
Bảo Vật Cam*1 + NB*200
600
Tướng Cam Chọn*1 + NB*500
1500
Tướng Cam Chọn*2 + NB*500
1500
Ngày 14
Huyền Bát Quái*40 + Bạc*300.000
750
Huyền Bát Quái*40 + Bạc*300.000
750 
Đá Luyện Bảo*300 + Bạc*100.000
250
Đá Luyện Bảo*300 + NB*200
250
Bảo Vật Cam*1 + NB*200
600
Bảo Vật Cam*1 + NB*200
600

Event 7 ngày đầu, Chúa công hầu như đã hoàn thành được đội hình mình mong muốn. Giờ đây, với các thay đổi về giá cả lẫn vật phẩm trong các gói ưu đãi, Chúa công đã có thể sở hữu cho mình các loại Cẩm Nang Cam, Thần Binh tùy ý phù hợp cho đội hình của mình. Ngoài ra, nếu Chúa công vẫn mong muốn quay tướng để kích duyên, kích sổ tướng cho đội hình, Rương Tướng Cam-Chọn, Chiêu Hiền và Lệnh Tạo Mới là các vật phẩm mà Chúa công cũng có thể sở hữu ở Event 14 ngày với giá cực hot.