TÀO HUYỀN LƯỢNG & THẦN THÚ

Tin tức |

VÕ TƯỚNG HÁN

CHẤN LÔI TÀO HUYỀN LƯỢNG

Tào Huyền Lượng, một trong những vị tướng trấn thủ La Sát Nhai. Tính cách trầm tĩnh, kiên định, bề ngoài chẳng khác gì một thiếu niên lạc quan vui vẻ nhưng khi gặp nguy hiểm thì sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Do có tuyệt chiêu Bạo Vũ Lê Hoa uy lực vô song nên Tào Huyền Lượng được xưng là Cỗ Máy Hủy Diệt.


♦ Kỹ Năng:
Lôi Quang Nhẫn: Gây cho 1 kẻ địch 100% sát thương phép thuật, kèm 1 tầng [Nhiễm Điện].
Mạn Thiên Hoa Vũ: Gây cho toàn phe địch 102% sát thương phép thuật, kèm 1 tầng [Nhiễm Điện].

♦ Thần Binh: 
Đoạt Phách Phi Lôi Nhẫn: Khi bị tướng địch mang [Nhiễm Điện] tấn công, bản thân tăng 36% Giảm ST Trực Tiếp và 12% Giảm ST Gián Tiếp. Nếu người tấn công đồng thời mang trạng thái [Đốt Cháy] tăng thêm 12% Ngự Giáp của bản thân.

♦ Sổ Tướng (Chấn Lôi Tào Huyền Lượng):
• Công Thượng (Công +40%): Lưu Bị
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Quan Vũ
• Công Trung (Công +52%): Tư Mã Ý
• Phòng Trung (Phòng +80%): Lữ Bố – Trương Giác
• S.Lực Hạ (HP +105%): Chu Du – Tôn Kiên
• Công Hạ (Công +80%): Gia Cát Lượng – Khương Duy
• S.Lực Thiên (HP +120%): Lý Tú
• Công Thiên (Công +105%): Quản Lộ
• Phòng Địa (Phòng +155%): Đổng Trác-Hán
• Công Địa (Công +105%): Vệ Giới – Lục Châu
• Ngự Giáp Nhân (Ngự Giáp +18%): Tư Mã Viêm – Lưu Linh
• Tăng ST Nhân (Buff ST +18%): Điêu Thuyền-Hán – Phan An

♦ Kích Duyên:
• Tào Huyền Lượng –  Hạ Hầu Đôn: Công +24%
• Tào Huyền Lượng – Tào Nhân: Công +24%
• Tào Huyền Lượng – Tào Diễm Binh: Công +28%
• Tào Huyền Lượng – Tào Phi-Hán: HP +40%
• Tào Huyền Lượng – Tư Mã Viêm – Giả Nam Phong – Chân Cơ-Hán – Thượng Hương-Hán: Công +24%, HP +24%

♦ Đổi Phe: Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa Công đổi phe Tào Huyền Lượng để kết hợp Trận hình, phát huy hết sức mạnh của Tào Huyền Lượng. Phe mặc định ban đầu là phe Hán, Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm Biến Trận.

• Ngụy: Mỗi thêm 1 hiệu quả [Nhiễm Điện], bản thân hồi 1 điểm nộ khí.
• Thục: Sau khi dùng kỹ năng, thêm 1 lần đánh thường không hồi nộ khí.
• Ngô: Khi bị mục tiêu mang [Thiêu Đốt] tấn công, sát thương giảm 36%.
• Quần: Khi mục tiêu nhận trạng thái [Nhiễm Điện], giảm thêm 1 điểm nộ khí.
• Tấn: Sau khi các tướng cùng phe khác hành động, Chấn Lôi Tào Huyền Lượng có xác suất 10% được hành động thêm1 lần, mỗi lượt tối đa 2 lần.
• Hán: Khi bị mục tiêu địch mang [Đốt Cháy] tấn công, Chấn Lôi Tào Huyền Lượng có xác suất 25% được hành động thêm 1 lần, mỗi lượt mỗi tướng tối đa kích hoạt 1 lần.

♦ Nguyên liệu đột phá:
Cấp Đột Phá
Nguyên Liệu
Đột Phá Đơn
Bạc
Tướng
0 ->1
80
15,000
-  
1 ->2
150
30,000
-  
2 ->3
300
120,000
1
3 ->4
450
300,000
1
4 ->5
900
750,000
1
5 ->6
1,500
1,200,000
1
6 ->7
3,000
1,500,000
1
7 ->8
5,250
2,250,000
1
8 ->9
7,500
3,000,000
1
9 ->10
12,000
3,750,000
1
10 ->11
16,000
4,500,000
1
11 ->12
21,000
5,250,000
1
Tổng
68,130
22,665,000
10


THẦN THÚ - THIÊN LA ĐƯỜNG LƯU VŨ

Thủ Hộ Linh của Tào Huyền Lượng, cao thủ của Đường Môn được gọi là Bát Tí Đường Lang, đuổi theo Tào Huyền Lượng đến thế giới Danh Tướng Truyền, dù ở Tam Quốc vẫn phải ra sức bảo vệ người mình công nhận.

♦ Kỹ năng Thiên La Đường Lưu Vũ:
Trước khi bắt đầu cả lượt, gây cho 2 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương gián tiếp bằng 18% HP tối đa của mục tiêu.
• Thiên La Đường Lưu Vũ 1 sao: Số mục tiêu thi triển tăng đến 3 người
• Thiên La Đường Lưu Vũ 2 sao: Số mục tiêu thi triển tăng đến 4 người
• Thiên La Đường Lưu Vũ 3 sao: Số mục tiêu thi triển tăng đến 5 người
• Thiên La Đường Lưu Vũ 4 sao Số mục tiêu thi triển tăng đến toàn thể
• Thiên La Đường Lưu Vũ 5 sao: Mỗi khi điểm nộ khí hiện tại của mục tiêu bị tấn công thấp hơn mức nộ khí ban đầu 1 điểm, sẽ gây thêm sát thương gián tiếp bằng X% HP tối đa của mục tiêu, với X là số lượt hiện tại.

♦ Nguyên liệu tăng sao:
Cấp
Thần Thú
Đá Tăng Sao
Bạc
0 -> 1
1
500
200,000
1 -> 2
1
1,000
400,000
2 -> 3
2
1,800
800,000
3 -> 4
3
2,700
1,200,000
4 -> 5
4
3,600
1,600,000
Tổng
11
9,600
4,200,000

♦ Cách sở hữu Thiên La Đường Lưu Vũ:
Ở bản cập nhật hiện tại, các Chúa công có thể sở hữu Thiên La Đường Lưu Vũ thông qua sự kiện Trấn Hồn Nhai hoặc qua các gói nạp tại trang web http://nap.dt3q.zing.vn/