THÔNG TIN THAY ĐỔI GÓI NẠP LẦN ĐẦU

Tin tức |

• Thời gian ra mắt dự kiến: 01/08/2022
• Chúa công nạp đủ các mốc tích lũy, nhận quà liên tục trong 7 ngày. Nạp đủ mốc tích lũy, Chúa công sẽ vào giao diện Quà Nạp Lần Đầu để nhận thưởng (Sau 4 giờ sáng mỗi ngày).
*Lưu ý: Trường hợp Chúa công quên không nhận thưởng, hệ thống sẽ tự trao thưởng qua thư cho Chúa công.
• Tiến độ nạp tích lũy của các Chúa công sẽ được tạo mới (Bao gồm cả các Chúa công đã hoàn thành nạp và nhận thưởng trước đây).

♦ Nạp Bất Kì:
Ngày
Phần thưởng 1
Phần thưởng 2
Phần thưởng 3
Ngày 1
5*Rương Tướng Cam
288*Nguyên Bảo
88*Ngọc Bích
Ngày 2
10*Chiêu Hiền
 
 
Ngày 3
1*Thần Binh Cam-Chọn
50*Đá Thần Binh
20000*Bạc
Ngày 4
200*Nguyên Bảo
20*Đỗ Khang 10 Năm
 
Ngày 5
1*Thần Binh Cam
388*Đột Phá Đơn
20000*Bạc
Ngày 6
288*Nguyên Bảo
100*Đá Luyện Bảo
 
Ngày 7
1*Rương Tướng Cam-Chọn
10*Rương Hoàng Kim
10*Chìa Hoàng Kim

♦ Nạp Tích Lũy 299K:
Ngày
Phần thưởng 1
Phần thưởng 2
Phần thưởng 3
Ngày 1
4*Thanh Sương Cam-Chọn
10*Rương Hoàng Kim
10*Chìa Hoàng Kim
Ngày 2
40*Đá Luyện-Cao
 
 
Ngày 3
1*Thần Binh Cam-Chọn
100*Đá Thần Binh
10*Chiêu Hiền
Ngày 4
1*Bảo Vật Cam-Chọn
40*Kim Nghiên Đài
 
Ngày 5
1*Thần Binh Đỏ-Chọn
688*Nguyên Bảo
10*Lệnh Tạo Mới
Ngày 6
2*Thần Binh Cam
200*Đá Thần Binh
 
Ngày 7
1*Cẩm Nang Cam-Chọn
2*Bảo Vật Cam-Chọn
688*Nguyên Bảo

♦ Nạp Tích Lũy 1499K:
Ngày
Phần thưởng 1
Phần thưởng 2
Phần thưởng 3
Ngày 1
1*Rương Tướng Đỏ
1*Thần Binh Đỏ-Chọn
1999*Nguyên Bảo
Ngày 2
80*Đá Luyện-Cao
 
 
Ngày 3
1*Thần Binh Cam-Chọn
200*Đá Thần Binh
1*Thần Binh Đỏ
Ngày 4
1*Bảo Vật Cam-Chọn
200*Đá Luyện Bảo
 
Ngày 5
2*Thần Binh Cam
888*Nguyên Bảo
1*Thần Binh Đỏ
Ngày 6
10*Rương Hoàng Kim
10*Chìa Hoàng Kim
 
Ngày 7
1*Cẩm Nang Đỏ-Chọn
1*Thần Binh Đỏ
888*Nguyên Bảo