TRANG BỊ CHIẾN MÃ

Tin tức |

TRANG BỊ CHIẾN MÃ

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 90 và mở tính năng Chiến Mã

Nội dung:

- Mỗi Chiến Mã sẽ có 3 trang bị Chiến Mã: Yên Mã, Bàn Đạp và Dây Cương

- Chỉ số cộng khi sử dụng trang bị Chiến Mã:

  • Yên Mã: tăng Sinh Lực
  • Bàn Đạp: tăng Phòng Thủ
  • Dây Cương: tăng Tấn Công

- Trang bị Chiến Mã có 2 phẩm chất: Trang bị Chiến Mã tím và Trang bị Chiến Mã cam.

- Trang bị Chiến Mã được bán tại tiệm Chiến Mã bằng Mã Hồn. Giá 1 mảnh trang bị Chiến Mã tím là 150 Mã Hồn và 1 mảnh trang bị Chiến Mã cam là 500 Mã Hồn. Cần 10 mảnh trang bị để ghép thành trang bị hoàn chỉnh.

- Trang bị Chiến Mã Cam giới hạn nhân vật cấp 100 mới có thể mua được.