BXH Kính Hoa Thủy Nguyệt

Kính Hoa Thủy Nguyệt sẽ có 2 BXH là:
  ¤ BXH Vui Rút Thưởng (mỗi 1 giờ)
  ¤ BXH Tổng Điểm Thưởng (sau 3 ngày diễn ra sự kiện)

• Phần Thưởng của BXH rất là hấp dẫn khi:
  ¤ TOP 1 BXH Vui Rút Thưởng: nhận được 1 Rương Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.
  ¤ TOP 1 BXH Tổng Điểm Thưởng: nhận đến 2 Rương Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.