Đẩu Chuyển Tinh Di

Sử dụng 3 Thẻ Biến Hình Kim đổi thành 1 Thẻ Biến Hình Kim ngẫu nhiên (Thẻ mới nhận được chắc chắn sẽ không giống với thẻ đã sử dụng để đổi).