Triệu hồi Linh Kính

• Triệu Hồi Linh Kính là nơi dùng để đổi mảnh Linh Kính thành Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.
• Người chơi sử dụng 1000 mảnh Linh Kính có thể nhận ngẫu nhiên 1 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.