Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 07, 08 và 09/07 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
07/07  Khí Cầu vui vẻ x 5 Nguyên Bảo x 588
08/07
09/07