Tích Lũy Nạp

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa Công tích lũy nạp đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau: 
TÍCH LŨY ĐẠT MỐCPHẦN THƯỞNG
500,000 VNĐ
Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*300 hoặc Rượu Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Kim Nghiên Đài*120
1,000,000 VNĐ Đá Luyện-Cao*240 hoặc Thức Tỉnh Đơn*300 hoặc Rượu Đỗ Khang 10 Năm*300 hoặc Kim Nghiên Đài*240
2,000,000 VNĐ
Đá Luyện-Hiếm*200 Kim Nghiên Đài*400
5,000,000 VNĐ C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
10,000,000 VNĐ Nguyên Thạch*3 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
15,000,000 VNĐ Vũ Khí Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim
25,000,000 VNĐ Đại Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim