Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 07/07 đến ngày 09/07


Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 08 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa Công có thể mua trực tiếp trong game hoặc có thể mua tại đây!

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 07/07

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Rương Hoàng Kim *10
Chìa Hoàng Kim*10
5 lần Nguyên Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Thần Binh Cam*3
5 lần Nguyên Bảo*200
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Đá Luyện - Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*4
5 lần Nguyên Bảo*600
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Rương chọn Trân Bảo*30
5 lần Nguyên Bảo*1000
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Nguyên Thạch*2
2 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Cẩm Nang Đỏ - chọn*1
Thần Binh Cam*5
3 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*8

Gói Vật Phẩm bán ngày 08/07

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Thần Binh Cam*3
5 lần Nguyên Bảo*200
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Thần Binh Đỏ*2
5 lần Nguyên Bảo*300
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Rương Chọn Trân Bảo*15
5 lần Nguyên Bảo*600
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*2
5 lần Nguyên Bảo*1000
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Đá Luyện Hiếmn*210
2 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1
Thần Binh Đỏ*2
3 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Rương Vũ Khí Tím*1
Rương Danh Tướng Tím*1

Gói Vật Phẩm bán ngày 09/07

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Rương Hoàng Kim*10
Chìa Hoàng Kim*10
5 lần Nguyên Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Thần Binh Cam*3
5 lần Nguyên Bảo*200
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Thần Binh Đỏ*2
5 lần Nguyên Bảo*300
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Rương Chọn Trân Bảo*15
5 lần Nguyên Bảo*600
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Đá Luyện Hiếm*140
5 lần Nguyên Bảo*1000
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Thạch*5
3 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Chu Dịch-Lễ Ký(Tùy Chọn)*8