Đổi Nguyên Bảo

Chúa Công có thể dùng Nguyên Bảo đang có để đổi những vậy phẩm cực hot sau đây: 

VẬT PHẨMSỐ LẦN ĐỔINGUYÊN BẢO CẦN
Chiêm Tinh Bàn x1 20 lần 200
Xuyên Tâm Tiễn x 1 20 lần 200
Dây Bắt Ngựa x1 20 lần 200
Huyền Bát Quái x 1 20 lần 100
Thần Binh Đỏ x 1 5 lần 1200
Thần Binh Cam x 1 5 lần 500
Xuân Thu x 1 5 lần 900
Chiến Quốc x 1 5 lần 900
Mảnh Tướng Đỏ-Chọn x 5 10 lần 400
Trí Hoán Phù x 1 5 lần 1000
Cử Thiên Lệnh x 1 1 lần 6480