Phúc lợi vượt ải

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia vượt ải các chúa công sẽ nhận được nhiều lợi ích sau:

Chỉ x2 item nhận được, không x2 exp - bạc

Thời gian Event Phụ Bản
16/12/2019 x2 tài nguyên Chính Tuyến
17/12/2019 x2 tài nguyên Tinh Anh