Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 16/12 đến ngày 17/12


Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 07 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game hoặc có thể mua tại đây!

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 16/12

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
5 lần Nguyên Bảo*100
Chiêm Tinh Bàn*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Đá Luyện Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Thần Binh Đỏ *3
5 lần Nguyên Bảo*600
C.Nang Cam-Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Rương Chiến Quốc *12
2 lần Nguyên Bảo*2000
C.Nang Đỏ-Chọn*1
3 lần Nguyên Bảo*2000
Nguyên Thạch *3

Gói Vật Phẩm bán ngày 17/09

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
5 lần Nguyên Bảo*100
Huyền Bát Quái *6
5 lần Nguyên Bảo*200
Đá Luyện-Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Rương Chiến Quốc *4
5 lần Nguyên Bảo*600
C.Nang Cam-Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Thần Binh Đỏ*6
2 lần Nguyên Bảo*2000
C.Nang Đỏ-Chọn*1
3 lần Nguyên Bảo*2000
Nguyên Thạch *3