Giải đáp về Cẩm Nang Kết Nghĩa

Có nhiều Chúa công hay thắc mắc về việc vì sao tướng 100% bạo kích (critical) khi đánh lên tướng mang Cẩm Nang Kết Nghĩa lại vẫn bị chia sát thương. Kiều sẽ giải thích cặn kẽ cho Chúa công được hiểu như sau:

Cẩm Nang Kết Nghĩa bên Trung Quốc được dịch là: Sát thương gánh chịu giảm 12% và sát thương không gây chí mạng (致命) của bản thân được chia đều cho bản thân và 2 tướng có HP cao nhất.

Do từ xưa đến nay từ chí mạng của người Việt được hiểu là bạo kích, nhưng thực tế 2 từ này khác hoàn toàn nhau.

致命 (chí mạng = gây cái chết) khác với 危急 (critical)

Mong Chúa công thông cảm. Đây là do khác biệt về ngôn ngữ và cách dùng trong các tình huống. Do chúng ta từ xưa đến nay hay dùng từ chí mạng = critical nên mới dẫn đến việc hiểu lầm này.