Cẩm nang Quyết Chí-Tinh

Thuộc tính: Sau khi dùng kỹ năng tăng 10% sát thương trực tiếp của bản thân, tăng tối đa 80%, duy trì đến khi đổi mục tiêu.
• Tướng phù hợp: Tất cả các tướng.