Tướng Hán – Khổng Minh-Gia Cát Lượng

Khổng Minh-Hán

Lượng
, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, được Lưu Bị đích thân mời xuất sơn phò tá xây dựng triều đình Thục Hán. Khổng Minh được ví như từ đời Hán đến nay không có người thứ hai, sau Tam Đại mới có một người như vậy.

♦ Kỹ năng:
Tinh Hà: Gây 100% ST phép cho mục tiêu địch có HP và Ngự Giá cao nhất.
Thần Tú Liệt Trương: Gây 350% ST phép cho mục tiêu địch có HP và Ngự Giáp cao nhất.
Thần Binh - Thần Tú Nghi: Khi bắt đầu cả lượt, bản thân vào trạng thái [Ẩn Sĩ], mỗi khi né thành công 3 lần sát thương trực tiếp từ tướng địch, bản thân nhận 1 tầng ký hiệu [Ngọa Long]. Có 3 tầng ký hiệu [Ngọa Long] sẽ kích hoạt hiệu quả [Thần Biến]. Thần Biến là trạng thái của [Trí Thánh Khổng Minh], duy trì đến khi chiến đấu kết thúc.
Phi Thăng 1: Trong trạng thái [Ẩn Sĩ] bản thân thêm 200% tỉ lệ né tránh. Mỗi tầng ký hiệu [Ngọa Long] sẽ hồi cho bản thân 3 điểm nộ khí. Cả đội tăng 20% HP, 12% tấn công. 
Phi Thăng 2: Trong trạng thái [Ẩn Sĩ], mỗi lần chịu sát thương gián tiếp từ tướng địch sẽ thêm Ngự Giáp bằng 240% tấn công bản thân, sát thương trực tiếp phải chịu giảm 50%. 
Phi Thăng 3: Mỗi tầng đánh dấu [Ngọa Long], tăng 27% sát thương trực tiếp và 9% sát thương gián tiếp của bản thân, duy trì đến khi chiến đấu kết thúc. Khi tướng cùng phe trong phe ta tử vong, kèm 2 tầng đánh dấu [Ngọa Long] cho bản thân. 
- [Ẩn Sĩ]: Mỗi né tránh 3 lần sát thương trực tiếp từ tướng phe địch, thêm 1 tầng đánh dấu [Ngọa Long].
- [Ngọa Long]: Khi có ký hiệu 3 tầng, hãy kích hoạt [Thần Biến], cộng dồn tối đa 3 tầng và duy trì cho đến khi chiến đấu kết thúc.

Trí Thánh Khổng Minh

Sau khi kích hoạt hiệu quả [Thần Biến], [Khổng Minh] biến thành [Trí Thánh Khổng Minh], và lập tức thi triển 1 lần kỹ năng không tốn nộ khí. Võ tướng Thần Biến xong không thay đổi thuộc tính.

♦ Kỹ năng:
Thiên Ngoại: Gây 64% ST phép cho 3 mục tiêu địch có HP và Ngự Giáp cao nhất.
Vũ Trụ Hồng Hoang: Khi dùng kỹ năng, cứ tốn Ngự Giáp bằng 1% HP tối đa sẽ tăng cho bản thân 1% chính xác, tối đa tốn Ngự Giáp bằng 100% HP tối đa, đồng thời gây 190% ST phép cho 3 mục tiêu địch có HP và Ngự Giáp cao nhất.
Thần Binh - Thần Tú Nghi: Sau khi bản thân tấn công 3 lần, nhận 1 tầng đánh dấu [Tục Mệnh].
- [Tục Mệnh]: Mỗi tầng giảm 30% phòng thủ hiện tại của bản thân, có thể cộng dồn; Sau khi chịu 3 lần tấn công của phe địch, với mỗi tầng [Tục Mệnh] bản thân có thể hành động thêm 1 lần, sau khi kích hoạt, xóa tất cả [Tục Mệnh] của bản thân.
Phi Thăng 1: Khi dùng kỹ năng, cứ tốn 1% Ngự Giáp sẽ tăng cho bản thân 1% sát thương gián tiếp, tối đa tốn 100% Ngự Giáp. Sau khi dùng kỹ năng, nếu mục tiêu có tỉ lệ Ngự Giáp lớn hơn tỉ lệ HP, thì mỗi có 1 mục tiêu sẽ tăng thêm cho bản thân 8% sát thương trực tiếp, tối đa tăng 200%, duy trì đến khi chiến đấu kết thúc. Cả đội tăng 20% HP, 12% tấn công.
Phi Thăng 2: Khi dùng kỹ năng, cứ tốn 1% Ngự Giáp sẽ tăng cho bản thân sát thương gián tiếp bằng 4% tấn công.
Phi Thăng 3: Sau khi bị tấn công, hấp thu mục tiêu địch có Ngự Giáp nhiều nhất, Ngự Giáp bằng 240% tấn công của bản thân. Cứ hấp thu thành công 3 lần Ngự Giáp, bản thân sẽ thêm 1 lần kỹ năng không tốn nộ khí.

♦ Sổ Tướng:

♦ Kích Duyên:

♦ Đổi Phe: 
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi “Phe” của tướng Hán để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của vị tướng. Phe mặc định ban đầu là phe Hán. Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm “Biến Trận”.
• Khổng Minh-Hán:

• Trí Thánh Khổng Minh: