Skin Tiểu Kiều – Tuyết Mai Tiểu Kiều

Cách nhận: nhận được từ hoạt động Binh Lâm Thành Hạ.