Reset Nạp Lần Đầu

• Thời gian dự kiến reset: Sau khi bảo trì update phiên bản mới vào ngày 17/05/2023.
• Reset tất cả các mốc Quà Nạp Lần Đầu.
• Trước khi reset Nạp Lần Đầu, nếu Chúa công chưa đủ ngày để nhận thưởng thì sau khi reset hệ thống sẽ tự gửi toàn bộ phần thưởng chưa nhận qua thư cho Chúa công.